Daglig leder idømt erstatningsansvar etter konkurs

18. januar 2018

Høyesterett avsa 14. desember 2017 dom i en sak om personlig erstatningsansvar for en daglig leder i et aksjeselskap.

Saken gjaldt et skipsverft som hadde fått i oppdrag å bygge tre båter. I den forbindelse engasjerte verftet underleverandører, blant annet til å levere og installere elektrisk utstyr ombord.

Økonomien og økonomistyringen i de tre byggeprosjektene var meget dårlig. Etter styremøte kort tid etter overlevering av to av båtene, begjærte verftet oppbud. En av underleverandørene ble påført et betydelig tap i forbindelse med konkursen. Selskapet krevde erstatning fra daglig leder, styreleder og ett styremedlem. Det ble inngått forlik med de to sistnevnte, men saken mot daglig leder endte i Høyesterett.

Spørsmålet Høyesterett måtte avklare, var om daglig leder kunne holdes ansvarlig for dette tapet. Vilkårene for personlig ansvar for blant annet daglig leder i et aksjeselskap følger av aksjeloven § 17-1 første ledd, som lyder:

«Selskapet, aksjeeier eller andre kan kreve at daglig leder, styremedlem, medlem av bedriftsforsamlingen, gransker eller aksjeeier erstatter skade som de i den nevnte egenskap forsettlig eller uaktsomt har voldt vedkommende.»

Høyesterett mente at man i utgangspunktet er forpliktet til å opplyse kontraktsparter om at man ikke vil kunne klare å oppfylle sin del av avtalen – for eksempel plikten til å betale ved forfall. Når et selskap får økonomiske problemer, vil det med hensyn til hvilken informasjon som skal gis om dette måtte foretas vanskelige avveininger mellom hensynet til selskapet på den ene siden, og dets kreditorer på den andre siden. Selskapsledelsen må gis et visst handlingsrom for å løse problemene uten å måtte informere alle kundene med et varsel.

Dersom daglig leder skulle kunne holdes personlig ansvarlig etter aksjeloven § 17-1 måtte det kunne bebreides ham som uaktsomt – i egenskap av daglig leder i verftet – at underleverandøren ikke fikk informasjon om verftets økonomiske vanskeligheter på et tidligere tidspunkt.

Avgjørende for Høyesterett ble likevel at daglig leder slett ikke visste at verftet var insolvent. Det er etter aksjeloven § 6-14 daglig leders ansvar å besørge at selskapets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter. Dette hadde han ikke utført. Daglig leders forsømmelser av sine plikter satte i neste omgang ham og den øvrige ledelsen ut av stand til å forvalte selskapets interesser på en forsvarlig måte, og gjorde det i realiteten umulig for dem å ivareta hensynet til selskapets kreditorer i forbindelse med verftets insolvens. Daglig leder ble derfor ilagt personlig ansvar etter aksjeloven § 17-1.

Harris har lang erfaring med å bistå selskaper med økonomiske problemer. Vi kan blant annet gjennomgå selskapets stilling, vurdere ulike handlingsalternativer, og foreta en vurdering av daglig leder eller styrets plikter. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med en av våre tilknyttede advokater.