Ekstremvær krever særlig aktsomhet i byggesaksprosessen

10. august 2023

Ekstremværet «Hans» herjer nå i Sørøst-Norge. Store deler av landsdelen har rødt farevarsel, nødvarsel er sendt ut og flere områder er evakuert ettersom ekstremværet øker faren for flom og skred. Med klimaendringene forventes det at slikt ekstremvær vil øke i tiden fremover. Dette gjør at kommunen, tiltakshaver, ansvarlig søker og utbygger må tenke annerledes og være på vakt når de vurderer tiltakets sikkerhet mot naturfarer – ikke bare mot dagens risiko, men også mot hvordan det blir i fremtiden.

Kommunens ansvar for at byggegrunnen er sikker

I plan- og bygningsloven stilles det krav om at byggegrunnen må være tilstrekkelig sikker for at kommunen skal kunne innvilge en bygge- eller delingssøknad. Når byggegrunnen er tilstrekkelig sikker utdypes i byggteknisk forskrift. Dersom kommunen ikke er tilstrekkelig aktsom i denne vurderingen, vil de kunne komme i et erstatningsansvar om bygningen tas av et skred eller flom senere. Et eksempel kan sees i dom fra Eidsivating lagmannsrett fra 2018 hvor kommunen hadde gitt tillatelse til å gjenoppbygge et hus som var skadet av flom. To år senere ble huset igjen skadet av en ny flom, noe forsikringsselskapet krevde regress av kommunen for. I dette konkrete tilfellet kom lagmannsretten til at kommunen hadde vært tilstrekkelig aktsom da de vurderte flomfaren, og slapp da unna regresskravet. I rettspraksis er det utarbeidet flere momenter som spiller inn i vurderingen av om kommunen har vært tilstrekkelig aktsom i vurderingen.

Også tiltakshaver, ansvarlig søker og utbygger har ansvar

Det er likevel viktig å understreke at kommunen ikke står alene. Også tiltakshaver, ansvarlig søker og utbygger har et ansvar for å påse at byggegrunnen er tilstrekkelig sikker mot naturfarer. Dersom bygningen senere tas av flom, skred eller ras, og det foreligger uaktsomhet hos ansvarlig søker eller utbygger, kan det gjøre at erstatningskravet heller rettes mot dem selv. Det er derfor viktig at også ansvarlig søker og utbygger passer på at de oppfyller lovens krav.

Harris Advokatfirma har bistått i flere naturskadesaker med gode resultater og har god kompetanse på området.
Ta kontakt med oss om du ønsker bistand.

Les også: Advokatfullmektig Hanne Bentzen har tidligere skrevet masteroppgave om «Kommunens erstatningsansvar ved naturskader»