Endringer i konsesjonsloven – priskontrollen begrenses

20. februar 2016

Stortinget behandlet den 16.02.2016 regjeringens endringsforslag knyttet til gjeldende konsesjonslovgivning. Med virkning fra 23.02.2016 skal en unnlate å foreta priskontroll for bebygde, konsesjonspliktige landbrukseiendommer hvor kjøpesummen er under kr 3,5 millioner.

Etter gjeldende konsesjonslovgivning skal alle bebygde, konsesjonspliktige landbrukseiendommer til priskontroll hos landbruksforvaltningen dersom kjøpesummen overstiger kr 2,5 millioner. Resultatet av slik priskontroll kan bli at avtalt kjøpesum nedjusteres.

Stortinget behandlet den 16.02.2016 regjeringens endringsforslag knyttet til gjeldende konsesjonslovgivning. Med virkning fra 23.02.2016 skal en unnlate å foreta priskontroll for bebygde, konsesjonspliktige landbrukseiendommer hvor kjøpesummen er under kr 3,5 millioner.

Oppjusteringen gjelder i alle saker hvor det ikke per 23.02.2016 er truffet vedtak i første instans, se rundskriv M-2/2016 («Endring i Rundskriv M-2/2012»).

Endringen innebærer på landsbasis at 20 % færre eiendomsoverdragelser vil underlegges priskontroll.

I Hordaland og Sogn og Fjordane vil imidlertid endringen ha svært stor betydning. Det er forventet at hele 80 % av gårdsbrukene i Hordaland vil unntas priskontroll, og ca. 60 % av gårdsbrukene i Sogn og Fjordane.

Det er sannsynlig at endringen medfører at det vil omsettes flere landbrukseiendommer enn før, ettersom det nå er mulig å oppnå høyere pris for eiendommen.

Stortinget har for øvrig bedt Regjeringen om å foreslå lovendringer, for å heve arealgrensene for konsesjonsplikt fra 25 til 35 dekar fulldyrket eller overflatedyrket jord. Regjeringen er blant annet også bedt om å utforme forslag til oppheving av konsesjonsplikt for rene skogseiendommer. Det er imidlertid ikke avklart når disse endringsforslagene kan forventes å foreligge.

Ta kontakt med en Harris sine advokater dersom du er interessert i å vite hvordan endringen berører din rettsposisjon.