Etablering av ny infrastruktur for trolleybuss mellom Gyldenpris og Lyngbø

24. februar 2020

Det er nå bestemt at det skal etableres nye trolleybusslinjer mellom Bergen sentrum og Laksevåg. Vestland fylkeskommune v/Bybanen Utbygging har nylig inngått kontrakt med Løvaas Maskin AS om bygging av fundament for kjøreledningsmaster og likeretterstasjoner for den nye trolleybusslinjen mellom Gyldenpris og Lyngbø.

Etableringen av den nye infrastrukturen medfører at flere grunneiere på strekningen vil bli utsatt for eiendomsinngrep. Lovligheten av et eiendomsinngrep vil enten kreve at det inngås avtale eller ved at det gjennomføres ekspropriasjon.

Vi er blitt kjent med at Vestland fylkeskommune allerede har kontaktet grunneiere i området vedrørende avtaler om avståelse av grunn og rettigheter.

For enkelte grunneiere vil et eiendomsinngrep kunne ha stor betydning for eiendommens verdi, særlig om det er aktuelt med en utbygging på eiendommen. I andre tilfeller vil eiendomsinngrepet ha mindre betydning, eksempelvis om det bare skal føres opp en mindre mast på eiendommen.

Enhver berørt grunneier har i alle tilfeller krav på full erstatning for sitt økonomiske tap. Hva som i det konkrete tilfellet utgjør full erstatning er imidlertid en krevende vurdering. Det er derfor sentralt å klarlegge hvilken betydning og hvilke ulemper inngrepet har for den enkelte eiendom, for deretter å vurdere hvilken erstatning grunneier har krav på.

Dersom man som berørt grunneier ikke vil inngå frivillig avtale om grunnerverv vil det kunne bli tale om å gå veien om ekspropriasjon. Erstatning for grunnerverv vil da fastsettes ved et rettslig skjønn. Den som eksproprierer vil også normalt søke om forhåndstiltredelse av eiendommen.

Det vil i mange tilfeller være hensiktsmessig å forhandle frem en minnelig avtale med tiltakshaver, heller enn at man går veien om et rettslig skjønn. Avtaleinngåelse vil i de fleste tilfeller også innebære en raskere og mindre omfattende prosess enn om erstatningen skal fastsettes ved ordinær domstolsbehandling.

Harris Advokatfirma AS har over 95 års erfaring med å bistå grunneiere som berøres av offentlige myndighetsinngrep.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål og/eller ønsker vår bistand.

Les mer om saken under følgende artikler:

https://www.hordaland.no/nb-NO/bybanen-utbygging/artikkelarkiv/fra-landas-til-laksevag/

https://www.miljoloftet.no/prosjektliste/kollektiv/trolleybusslinje-til-laksevag/