Regjeringen har fremmet forslag om forenklinger i regnskapsloven

23. juni 2017

Regjeringen fremmet den 21. juni 2017 proposisjon til Finanskomiteen med en rekke endringer i regnskapsloven mfl. Forslaget følger opp utvalgte forslag fra regnskapslovutredningene. De viktigste endringene er krav til åpningsbalanse oppheves for alle aksjeselskaper og at kravet om årsberetning fra styret bortfaller for små foretak.

Som ved modernisering og forenkling av aksjeloven, følger dessverre regjeringen bare opp noen av forslagene til endringene i regnskapsloven. Det er uvisst hvorvidt øvrige forslag vil bli fulgt opp senere.

Noen av endringene som foreslås i regnskapsloven er:

  • Små foretak fritas for krav om årsberetning
  • Opphevelse av kravet til åpningsbalanse ved stiftelse, fusjon, fisjon og omdanning av aksjeselskap til allmennaksjeselskap.
  • Små foretak, som er ansvarlig selskap der ingen av deltagerne er juridisk person med begrenset ansvar, eller er enkeltpersonforetak, kan utarbeide årsregnskap etter en regel om begrenset regnskapsplikt når dette anses som god regnskapsskikk. Dette innebærer at det i stedet for et alminnelig regnskap kan settes opp et sammendrag av informasjon fra næringsoppgaven.

Regjeringens formål med endringene i regnskapsloven er forenklinger og reduserte kostnader for næringslivet. Forenklingsforslagene kan samlet gi brutto innsparinger for norsk næringsliv på opp mot 1 milliard kroner ifølge utregninger utført av Nærings- og fiskeridepartementet.

Det er uvisst når proposisjonen vil bli behandlet i Stortinget. Trolig ikke før mot slutten av året eller tidlig i 2018.

Advokatfirmaet Harris vil komme tilbake med mer informasjon på våre nettsider når saken er behandlet i Stortinget.

I mellomtiden kan dere lese mer om de foreslåtte endringene i regnskapsloven mfl. på Regjeringen sine nettsider.