Kan aksjer overført i et generasjonsskifte utgjøre en formuesverdi i et senere skilsmisseoppgjør?

9. november 2023

Borgarting lagmannsrett har nylig behandlet en tvist i et skilsmisseoppgjør hvor spørsmålet om tilbakekjøpsrett av aksjer utgjorde en formue for mannen som han måtte dele med sin tidligere ektefelle.

Avtale om tilbakekjøpsrett

Faktum i saken var at mannen fire år før et samlivsbrudd overførte ved gave B-aksjene i et holdingselskap til hans tre barn. Samtidig som aksjene ble overført inngikk mannen og barna en avtale som ga mannen en ubetinget tilbakekjøpsrett. Dersom mannen valgte å benytte seg av tilbakekjøpsretten, skulle aksjene verdsettes til en lavere verdi enn markedsverdien. I lagmannsretten var verdien av tilbakekjøpsretten verdsatt til kr 70 000 000 før skatt.

Spørsmålet for lagmannsretten var om tilbakekjøpsretten utgjorde en formue for mannen som han måtte dele med sin tidligere ektefelle. Den tidligere ektefellen anførte at tilbakekjøpsretten hadde stor økonomisk verdi og måtte anses som en formue som skulle hensyntas på skifte. Mannen kunne på grunn av avtalen med barna, når som helst få tilgang på den totale verdien som ligger i selskapet. Det ble blant annet anført at tilbakekjøpsretten er en finansiell opsjon og at det måtte vektlegges at det var en ubetinget fordring.

Dommen fra Lagmannsretten

Lagmannsretten legger vekt på at mannen står helt fritt til å velge om og når han vil benytte seg av tilbakekjøpsretten. Den tidligere ektefellen fikk likevel ikke medhold. Formålet med avtalen om tilbakekjøpsretten var, ifølge mannen og hans rådgivere, å fastsette en sikkerhetsventil i tilfelle barna skulle vise seg ikke å være egnet til å forvalte aksjenes verdi. Lagmannsretten mente videre at skattebelastningen var så stor, at det talte mot at mannen ville benytte seg av retten. Dersom mannen på et tidspunkt benytter seg av tilbakekjøpsretten, så vil det innebære en skattebelastning anslått til ca. kr 15 000 000. I tillegg påpekte lagmannsretten at retten var personlig, og at mannen ikke kunne omsette tilbakekjøpsretten.

Den tapende ektefellen har anket saken til Høyesterett, som har besluttet å ta det aktuelle spørsmålet til behandling. Høyesterett skal da konkret ta stilling til om den ubetingede tilbakekjøpsretten utgjør en formue for mannen som skal inngå i delingsgrunnlaget i ektefelleskiftet. Dersom anken fører frem, skal verdien av tilbakekjøpsretten, etter fradrag for skatt, deles mellom ektefellene etter ekteskapslovens regler.

Vi kan ikke se at dette tidligere har vært prøvd for Høyesterett og ser frem til Høyesterett sin avgjørelse.