Kan du ha medansvar for leverandørens skatteunndragelse?

24. mars 2023

I forbindelse med myndighetenes innsats mot økonomisk kriminalitet i form av skatteunndragelser er det forskjellige regler som medfører at oppdragsgiveren (kunden) kan få et medansvar for leverandørens skatteunndragelse. Reglene kan pålegge privatpersoner, næringsdrivende og offentlig virksomhet et ansvar for å erstatte statens økonomiske tap som har sin årsak i leverandørens skatteunndragelse.

Privatpersoner

Privatpersoner som kjøper tjenester, eller varer sammen med tjenester, kan få medansvar for leverandørens skatteunndragelse knyttet til mangelfull innbetaling av inntektsskatt, trygdeavgift og merverdiavgift. Dette er fastsatt i skattebetalingsloven § 16-50.

Det kan være tale om alle typer av tjenester, men ser vi på bakgrunnen for loven og praktiseringen av denne, er det håndverkstjenester, ulike tjenester til skjønnhetspleie, tjenester til barnepass og rengjøringstjenester som har vist seg å være særlig aktuelle. Lovbestemmelsen gjelder ikke ved kjøp av varer alene. Dersom varekjøpet utgjør 80 prosent av leveransens verdi, skal kjøpet regnes som et rent varekjøp.

Medansvar for leverandørens skatteunndragelse kan bare pålegges dersom betalingen (vederlaget) til leverandøren overstiger 10 000 kroner.

Medansvar for leverandørens skatte- og avgiftsunndragelse er kun aktuelt dersom tjenesteleverandøren har unnlatt å oppgi betalingen/inntekteten til beskatning, og/eller dersom leverandøren ikke har innberettet den merverdiavgiftspliktige omsetning i henhold til loven. I de tilfeller hvor tjenesteleverandøren bare ikke har tilstrekkelige økonomiske midler til å gjøre opp sitt skatte- og avgiftskrav kan det ikke pålegges et medansvar for kunden.

Det er viktig å merke seg at dersom betalingen er skjedd via bank så kan det uansett ikke pålegges medansvar fpr privatpersoner. Vårt råd er derfor å alltid betale via bank. Forlanger leverandøren kontant betaling, så anbefaler vi bytte av leverandør.

Skattemyndighetene har i en rekke saker pålagt privatpersoner medansvar for merverdiavgift selv om betalingen har vært gjennomført via bank. En enstemmig Høyesterett har nå fastslått at dersom kunden har betalt leverandøren via bank, så kan ikke privatpersonen holdes medansvarlig uansett hvor uaktsom privatpersonen har vært ovenfor avtalen med leverandøren. Dersom du er en av dem som har betalt skattemyndighetenes krav bør du straks kreve pengene tilbake fra skattemyndighetene.

Næringsdrivende og offentlig virksomhet

Det er flere lover som gir grunnlag for at næringsdrivende og offentlig virksomhet (stat, kommune eller institusjoner som drives av stat eller kommune) som er kunder/oppdragsgivere kan få medansvar for leverandørens skatteunndragelse.

Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

Det er bestemt i skattebetalingloven § 16-11 at «selskap og innretning hjemmehørende i Norge» er ansvarlig for inntektsskatt og trygdeavgift som person eller selskap hjemmehørende i utlandet skulle betalt i Norge, men som ikke er betalt til forfall.

Medansvaret gjelder skatt som fastsettes for person som er bosatt i utlandet og selskap og innretning som er hjemmehørende i utlandet, og som derfor ikke er skattepliktige som bosatt eller hjemmehørende i riket, jf. skatteloven § 2-1 og § 2-2. Skatteplikten for personer eller selskap som ikke er bosatt i riket er hjemlet i skatteloven § 2-3.

Medansvarsbestemmelsen i skattebetalingsloven gjelder likevel bare skatt som fastsettes på bakgrunn av ytelser som «godtgjørelse, tantieme, gratiale eller lignende» som ytes til personer bosatt i eller selskaper hjemmehørende i utlandet.

En annen situasjon hvor det kan oppstå medansvar for leverandørens mangelfulle oppfyllelse av sine skatteforpliktelser, er hvor næringsdrivende/offentlig virksomhet leier inn personell for å utføre et oppdrag.

Medansvaret gjelder typisk en entreprenør eller annen leverandør som har påtatt seg å utføre et oppdrag innenfor virkeområdet til en allmenngjøringsforskrift, og der det benyttes en eller flere underleverandører til å utføre en del av oppdraget. I dag er det ni bransjer hvor det er fastsatt en allmenngjøringsforskrift, blant annet innenfor bransjene bygg, renhold, fiskerindustri, jordbruk og godstransport.

Dersom leverandøren ikke har foretatt pliktig forskuddstrekk på lønnen, så kan det være et mulig solidaransvar for forskuddstrekket, jf. skattebetalingsloven § 4-1 (2). Har leverandøren heller ikke gjort opp korrekt arbeidsgiveravgift, kan medansvaret omfatte også dette.

For helhetens skyld nevner vi at det i tillegg for ansvaret etter skattebetalingsloven, kan oppstå et solidaransvar for lønn, overtidsbetaling og opptjente feriepenger med rettsllig grunnlag i lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v.

Merverdiavgift

Oppdragsgiverens medansvar for merverdiavgiften er nedfelt i skattebetalingsloven § 16-30 og tilknyttede forskriftsbestemmelser.

Det potensielle medansvaret er begrenset til tilfeller hvor leverandøren er en utenlandsk næringsdrivende med plikt til å la registrere i norsk Merverdiavgiftsregister ved representant, men hvor slik registrering er unnlatt.

Oppdragsgiverens medansvar for merverdiavgiften er subsidiær. Det vil si at bare hvis den utenlandske avgiftspliktige leverandøren unnlater å betale etter påkrav, vil staten kunne kreve merverdiavgiftsbeløpet dekket av den norske oppdragsgiveren.

Medansvaret som er for den næringsdrivende kunden gjelder uavhengig av om denne er merverdiavgiftspliktig virksomhet eller ikke. Det kan imidlertid ikke statueres medansvar for en oppdragsgiver som er merverdiavgiftspliktig virksomhet og som har full MVA fradragsrett for den aktuelle anskaffelsen.

Når skattebetalingsloven bestemmer at det ikke er medansvar dersom kunden har fradragsrett for merverdiavgift, så er det er viktig for kommuner/fylkeskommuner å merke seg at ordlyden i loven ikke omfatter tilfeller hvor det foreligger kompensasjonsrett for merverdiavgift.