Korona og ledelse

16. mars 2020

Korona rammer nå alle bedrifter – hva bør du som leder av et selskap eller styremedlem foreta deg?

Det er vanskelig å vite med sikkerhet hva som er det rette å gjøre, men det som er klart er at dette ikke er tiden for å stille og vente på at stormen roer seg. Dette er ikke en øvelse – både styreansvaret og ledelsesansvaret skjerpes i krisetider som denne.

Det er sentralt at selskapets styre og ledelse er aktive og arbeider for å identifisere hva som er de konkrete konsekvensene og mulighetene for din bedrift i den krise vi nå er inne i. Mulige skadebegrensende tiltak må vurderes. Kanskje åpner det seg nye muligheter?

Alle bedrifter må ha fokus på marked, kapital/likviditet og bemanning. Hvilke konkrete risikoer, konsekvenser og tiltak som er aktuelle vil være ulike fra bedrift til bedrift.

Vi har i det følgende forsøkt å oppsummere det vi mener er noen generelle rettesnorer:

Våk over selskapets økonomiske situasjon – kapital og likviditet!

 • Selskapets økonomiske situasjon på kort og lang sikt må vurderes og sikres
 • Lag eller foreta gjennomgang av budsjett og likviditetsanalyse
 • Identifiser eventuelle forsikringsdekninger
 • Identifiser eventuelle midler som kan tilføres gjennom myndighetenes økonomiske tiltakspakker
 • Lag planer for eventuelle likviditetsutfordringer
  • Når bør det varsles og gjennomføres betalingsstans?
  • Hvilke kreditorer kan og må betales for å opprettholde løpende drift?
  • Har bedriften krav eller kan oppnå betalingsutsettelser gjennom forhandlinger?

Opprett tidlig dialog med banken – kan banken gi avdragsfrihet eller andre bidrag frem til krisen er over?

Ta vare på de ansatte, men benytt permitteringer hvis nødvendig!

 • Legg til rette for at de ansatte kan arbeide så mye som mulig på tross av den situasjonen vi nå befinner oss i, bl.a. ved å organisere de ansatte annerledes eller tildele de ulike andre arbeidsoppgaver
 • Lag en beredskapsplan om det avdekkes smitte, eller om ansatte som er kritisk for produksjon blir satt i karantene?
 • Gi presis og gjennomtenkt Informasjon til de ansatte om hvilke tiltak bedriften setter i verk og hva det betyr for dem. Ansatte vil være opptatt av sine rettigheter, men samtidig at arbeidsplassen fortsatt er der når krisen er over. Formuler dere slik at de ansatte forstår at dette er et felles prosjekt og at de ansatte føler seg ivaretatt i sin situasjon så langt som mulig.
 • Vurder og gjennomfør permitteringer hvis det er nødvendig.

Gjennomgå forholdet til kunder og leverandører!

 • Foreta en gjennomgang og sørg for at selskapet har oversikt over de kontraktsrettslige konsekvensene av krisen
  • Har vi tilstrekkelig kapasitet og varebeholdning til å opprettholde våre leveranser?
  • Har vi tilstrekkelig likviditet til å betale våre leverandører?
  • Er det kunder som kan få betalingsproblemer?
  • Hvilke konsekvenser vil fremskytning/forsinkelse av våre ytelser medføre?
 • Har selskapet force majeure-klausuler i kontrakten/kontroll på de kontraktsrettslige konsekvensene av krisen?
 • Vær oppmerksom på varslingsfrister/handlingsfrister relevante i forbindelse med force majeure
 • Vurder om eksisterende avtaler kan eller skal reforhandles
 • Pass på at nye avtaler som inngås tar hensyn til potensiell manglene oppfyllelse på grunn av Koronakrisen (force majeure gjelder bare

Overhold pålegg fra myndighetene!

 • Hold dere oppdatert på pålegg fra myndighetene, og identifiser hvilke pålegg som er relevante for selskapet
 • Sørg for at dere har instrukser for å implementere de aktuelle påleggene for selskapet.

Se etter nye muligheter!

 • Vær proaktiv og se etter nye muligheter eller forretningsområder for din bedrift – kan krisen gi nye muligheter?

Prioriter godt styrearbeid!

 • Avhold styremøter – helst gjennom elektronisk kommunikasjon
 • Vurder alle sider av virksomheten – legg planer og følg opp ledelsen
 • Skriv gode styreprotokoller for å dokumentere styrets vurderinger – det er lov å ta feil, men ikke å unnlate å vurdere.

Vi bistår.

Harris er tilgjengelig til enhver tid for våre klienter i denne krisen vi nå er inne i. Vi kan bistå med konkret rådgivning i alle spørsmål knyttet til Covid-19, inkludert arbeidsforhold, kontrakter, forsikring, skatt og avgift, tvisteløsning m.m. Vi kan også bistå i styrearbeidet og analysen av ditt selskaps situasjon og iverksettelsen av nødvendige tiltak.

Harris har bred kompetanse innen personskaderett og kan bistå i alle sakstyper. Vi kan bistå med å avklare ansvarsforhold, beregne det økonomiske tapet og fremme krav mot rette instans. Vi bistår i forhandlinger og eventuell tvisteløsning for domstolene.