Medhold i klagesak – dispensasjon fra flystøykrav

21. oktober 2015

Byrådet har etter klage fra advokatfirmaet Harris innvilget dispensasjon fra kommuneplanens støysonekrav for oppføring av ny enebolig/totalombygging av eksisterende hus i Hjellestadvegen

Tiltakshaver søkte om å erstatte en gammel, lovlig opphørt enebolig i Hjellestadvegen med et nytt bolighus. Tiltaket var en form for totalombygging. Ettersom eiendommen ligger i gul støysone i kommuneplanen, og maksimumskravene i støysonen ikke lot seg oppfylle, ble det søkt om dispensasjon fra støykravet.

Fagetaten avslo først dispensasjonssøknaden i juni 2015. Avslaget ble bl.a. begrunnet med at en innvilgelse av søknaden ville medføre uheldige presedensvirkninger.

På vegne av tiltakshaver påklaget advokatfirmaet Harris vedtaket. Det ble vist til støyrapport fra Sweco, som dokumenterte at ombyggingen vil medføre en forbedring av støynivået i forhold til dagens nivå. Vi anførte bl.a. at kommunens praktisering av støykravene i gul støysone var strengere enn hva kommuneplanen og retningslinjene fastslo, og at dette var i strid med formålet bak støysonekravene.

Byrådet tok den 12. oktober 2015 vår klage til følge. I begrunnelsen gis det bl.a. følgende generelle uttalelse:

«Byråden presiserer at det ikke er et byggeforbud, men en såkalt vurderingssone i den gule støysonen (…)

Det legges videre til grunn at ombygging av eksisterende, lovlig etablert, bolig ikke kan likestilles med etablering av ny bebyggelse der tiltaket ikke medfører en økning i antall boenheter.»

Saken bekrefter at planverket ikke oppstiller en hovedregel om avslag for søknader om tiltak i gul støysone, og at kommunen må foreta en konkret helhetsvurdering i den enkelte sak.

Ved spørsmål eller behov for bistand kan advokat/partner Katrine Lillejord kontaktes.