Økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd for samboere

16. mai 2018

Det er i dag mange som velger å leve sammen som samboere. Selv om livet som samboere kan fremstå likt som for ektefeller er det en viktig forskjell man må være oppmerksom på som samboere: Det finnes ingen samboerlov. Her kan du lese mer om økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd for samboere.

Regelverket mangler

Hvis ektefeller går fra hverandre vil ekteskapsloven regulere hvordan delingen skal skje. Siden det ikke eksisterer en samboerlov vil samboere i stedet måtte forholde seg til ulike lover og såkalte ulovfestete regler. Dette kan skape større uforutsigbarhet for samboerne og i noen tilfeller kan resultatet oppleves urimelig. Hvis samboerne har inngått en samboeravtale er det denne som regulerer hvordan delingen skal skje. En samboeravtale vil derfor bidra til å sikre forutsigbarhet og oversiktlighet i et økonomisk oppgjør. Dersom uhellet er ute, og samlivsbrudd inntreffer uten at samboerne har en samboeravtale, vil utgangspunktet være at hver samboer tar med seg det en selv eier og den gjeld en selv er ansvarlig for

Hvem eier hva ved et samlivsbrudd?

Delingen skal foretas etter eiendomsgrensene.  I mange tilfeller er det ikke nok å se hvem som formelt er oppført som eier. Problemet er at hvem som eier hva kan bli uklart som følge av felles økonomi eller at den ene har vært med å betale på den andre sin eiendel. Det er ikke alltid like enkelt å klarlegge hvor eiendomsgrensene går ved et oppgjør.

Retten til å overta felles bolig og innbo

Etter husstandsfellesskapsloven kan en samboer i noen tilfeller få rett til å overta den felles boligen og innboet som begge parter eier sammen. Loven gjelder for de som har vært samboere, har barn eller venter barn sammen.

Loven gir mulighet for en av samboerne å overta tidligere felles bolig, rett til å tre inn i husleiekontrakt, dersom «sterke grunner» taler for det. Det skal derfor mye til, men for noen samboere er dette en regel som er viktig å kjenne til.

Muligheten for å bli tilkjent vederlagskrav

Selv om utgangspunktet ved oppgjør er at hver av partene tar med sitt, finnes det unntak fra dette. I noen tilfeller vil en deling etter eiendomsgrensene få et urimelig resultat. I et slikt tilfelle kan den ene samboeren ha krav på vederlag fra den andre. Vederlaget skal skape en større balanse.

Typisk kan krav om vederlag oppstå som følge av hus- og omsorgsarbeid, vedlikeholds- og oppussingsarbeid, samt andre bidrag av økonomisk art som har medført en berikelse for den andre samboer. Hvorvidt man har krav på vederlag er avhengig av en konkret rimelighetsvurdering, og vi kan bistå med en vurdering av om terskelen for vederlag kan være nådd.

Skriv en avtale om oppgjøret

Så snart som mulig etter bruddet bør de tidligere samboerne starte på oppgaven med fordeling. Jo lenger tid som går, desto vanskeligere kan det bli. Grunnet de mange problemstillingene som kan oppstå ved et samlivsbrudd, er det en klar fordel å inngå en avtale som omtaler hvordan oppgjøret skal gjennomføres. Dette har en verdi i seg selv. Det er ikke sjelden det går lengre tid etter et samlivsbrudd før en av partene tar opp spørsmål om oppgjør. Det kan da være vanskelig å spore tilbake hva som skjedde i tiden etter samlivsbruddet. Hva var verdipostene og hva har skjedd med disse i ettertid?

Når samboerne er enige om fordelingen bør det inngås en avtale. Vår erfaring viser at konflikter kan oppstå i etterkant. For eksempel som følge av at de er uenige om fordelingen er gjennomført.

Hva kan vi hjelpe med?

Advokatfirmaet Harris har lang erfaring i å bistå med oppgjør etter endt samboerforhold. Ta kontakt med våre tilknyttede advokater for en uforpliktende samtale.