Personskade på barn og unge – nye erstatningsregler fra 1.mars 2018

2. mars 2018


Dagens regler har vist seg i mange tilfeller å gi for lav erstatning sammenlignet med hva voksne får

Barn og unge som blir skadet for livet i for eksempel trafikkulykker eller under medisinsk behandling, har krav på erstatning.

Ved personskader skal den skadelidte ha sitt fulle økonomiske tap erstattet. Hovedregelen er at erstatningen skal fastsettes individuelt.

Unntak gjelder for erstatning til barn. For barn som skades er det vanskelig å fastsette fremtidig inntektstap gjennom et langt livsløp. Prognosene er ofte usikre. Uvissheten øker normalt jo yngre barnet er. Etter dagens regler har derfor barn under 16 år rett på en standardisert erstatning for fremtidig inntektstap.

Lovendringen kan få betydelige konsekvenser for den skadelidte

Etter de nye reglene skal erstatningen fremdeles være standardisert. Det skal imidlertid skilles mellom erstatningspostene fremtidig inntektstap, tapte muligheter til å utføre arbeid i hjemmet og ménerstatning. Disse postene skal beregnes hver for seg etter nye standardiserte satser, i motsetning til dagens regler der det gis en samlet standardisert erstatning for alle postene.

Inntektstap

Utmålingen av inntektstapet skal skje i to faser. I den første fasen utbetales det en «overgangserstatning» til dekning av den skadelidtes inntektstap frem til fylte 21 år. Det er tale om en grovmasket erstatning basert på den skadelidtes medisinske invaliditetsgrad. I den andre fasen ytes erstatning til dekning av fremtidig inntektstap fra fylte 21 år. I denne fasen tar utmålingen ikke lenger utgangspunkt i skadelidtes medisinske invaliditetsgrad, men i skadelidtes ervervsuførhet / uføregrad.

Arbeid i hjemmet

Ved tapte muligheter til å utføre arbeid i hjemmet, utmåles erstatningen etter to ulike satser, avhengig av om det er tyngre eller lettere arbeid den skadelidte ikke kan utføre.

Ménerstatning

Ménerstatning skal dekke tapt livsutfoldelse som følge av skaden. Etter de nye reglene skal barn få beregnet ménerstatning på samme måte som voksne og erstatningen skal komme i tillegg til fremtidig inntektstap og tapte muligheter til å utføre arbeid i hjemmet. Ménerstatningen er basert på den skadelidtes medisinske invaliditetsgrad.

«Lovendringen er positiv»

De nye erstatningsreglene vil heve erstatningsnivået for barn og unge med alvorlige skader nokså betydelig. Reglene vil også omfatte flere, siden aldersgrensen flyttes fra 16 til 19 år.

Lovendringene ble vedtatt av Kongen i statsråd den 16. februar 2018 og trer i kraft 1. mars 2018. Endringene gjelder for skader som oppstår etter ikrafttredelsen.

Harris bistår

Vi har bred kompetanse innen personskadeerstatning og bistår skadelidte innen alle sakstyper. Vi bistår med avklaring av ansvarsforhold, utmåler det økonomiske tapet og fremmer krav mot rette instans.

I personskadesaker dekker i utgangspunktet den ansvarlige instans rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand i saken.

Ta kontakt med en av våre tilknyttede advokater hvis du har spørsmål.