Reguleringsplan for E16 Arna-Stanghelle er nå oversendt Samferdsels­departementet

8. februar 2022

Statens Vegvesen opplyser på sine nettsider at reguleringsplan for fellesprosjektet E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle nå er oversendt Samferdselsdepartementet. Når Samferdselsdepartementet har behandlet saken vil reguleringsplanen oversendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet (planmyndighet) for endelig vedtak.

Forslag til endringer i reguleringsplan etter siste høring


Etter den siste høringen er det anbefalt flere endringer i reguleringsplanen.

Blant annet er det vurdert to traseer ved Vaksdal, hvor Statens Vegvesen har anbefalt alternativ B2. Alternativet B2 innebærer at E16 legges utenfor Vaksdal sentrum. Som begrunnelse for dette valget peker Statens Vegvesen på at B2 har kortere byggetid og er mindre komplekst enn alternativ B1. Videre er B2-alternativet anbefalt av Voss, Vaksdal og Bergen kommune, samt også Vestland Fylkeskommune.

For optimalisering av banelinjen er jernbanen lagt i tunnel forbi Trengereid. Videre er også sjødeponiene på Fossmark og Boge tatt ut av planen.

Planlagt byggestart i 2024

Ifølge Statens Vegvesen er det mulig med byggestart i 2024 dersom reguleringsplanen blir godkjent tidlig i 2022. Vedtak om godkjennelse av reguleringsplan kan imidlertid påklages.

Hva hvis det skal gjøres inngrep på din eiendom?

Når reguleringsplanen er vedtatt, er den rettslig bindende for de berørte eiendommer. Planen vil også gi grunnlag for ekspropriasjon, dvs. tvangsavståelse av eiendom. Dersom reguleringsplanen legger opp til at det skal gjøres inngrep på eiendommen, vil inngrepet derfor enten skje i kraft av en fremforhandlet, frivillig avtale eller ved ekspropriasjon. Som grunneier vil du ha krav på å få dekket kostnader til juridisk bistand ved ekspropriasjon av arealer. Tilsvarende vil en normalt få dekket slike kostnader også i forbindelse med forhandlinger om minnelig avtale.

Hvordan kan vi i Harris Advokatfirma bistå deg som grunneier?

Harris har lang og omfattende erfaring med å bistå grunneiere i saker om eiendomserverv og ekspropriasjon, både når det gjelder forhandlinger om minnelige avtaler og i skjønnssaker for alle rettsinstanser. Vi kan blant annet tilby følgende bistand:

  • Merknader/høringsuttalelser for grunneiere i forbindelse med reguleringsplan
  • Klage over reguleringsplan og vedtak om ekspropriasjonstillatelse
  • Bistand i forhandlinger med tiltakshaver om erstatning og eventuelle tiltak på eiendommen
  • Bistand som prosessfullmektig i skjønnssaker for alle rettsinstanser

Mer informasjon og illustrasjoner finner du på Statens Vegvesen sine sider: Reguleringsplan for E16 Arna-Stanghelle er oversendt Samferdselsdepartementet.

Ta gjerne kontakt med oss i Harris Advokatfirma dersom du har spørsmål om hvordan du som grunneier bør forholde deg til reguleringsplanen og planarbeidet.