Revidert nasjonalbudsjett for 2018 er fremlagt – her er de viktigste endringene!

15. mai 2018

Norsk økonomi har reist seg etter tilbakeslaget og er nå preget av optimisme og solid vekst melder Stortinget i en pressemelding fra 15. mai 2018. Statsbudsjettet som ble lagt frem i fjor høst treffer etter regjeringens syn godt i den situasjonen Norge er i. Hovedlinjene videreføres derfor i det reviderte budsjettet for 2018.

«Høyere vekst, lavere ledighet og et mer bærekraftig velferdssamfunn»

Norsk økonomi har reist seg etter tilbakeslaget og er nå preget av optimisme og solid vekst melder Stortinget i en pressemelding fra 15. mai 2018. Statsbudsjettet som ble lagt frem i fjor høst treffer etter regjeringens syn godt i den situasjonen Norge er i. Hovedlinjene videreføres derfor i det reviderte budsjettet for 2018.

Regjeringen senker skattene, styrker velferden, trygger nasjonens sikkerhet og bidrar til at det kan skapes flere lønnsomme arbeidsplasser. Samtidig ruster vi oss for fremtiden ved å gjøre velferdssamfunnet mer bærekraftig. Vi legger til rette for omstilling og grønt skifte. Det handler om at Norge skal være et godt land å bo i, både nå og i fremtiden, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Det vedtatte skatte- og avgiftsopplegget bør som hovedregel ligge fast gjennom året. I dette reviderte budsjettet foreslår regjeringen likevel noen endringer i skatte- og avgiftsreglene.

Under følger et utvalg av forslag til endringer i skatte- og avgiftsreglene:

 • Reglene om naturalytelser i arbeidsforhold foreslås endret for å forenkle eller klargjøre gjeldene regler. Det klargjøres at det er arbeidsgiver som har plikt til å innrapportere, gjøre forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift av alle naturalytelser de ansatte mottar i arbeidsforholdet. Formålet med endringene er å gjøre reglene enklere. I tillegg foreslås det ytterligere klargjøringer og forenklinger, med den hensikt å gjøre reglene tydeligere, mer rettferdige og bedre tilpasset samfunnet slik det er i dag. Endringene skal gis virkning fra inntektsåret 2019.
 • Det innføres fra 2019 en forenklet beskatningsordning (kildeskatt) for utenlandske arbeidstakere på midlertidig opphold. Med en fast sats på 25 prosent og ingen fradrag, vil ordningen gi enklere regler og antas å bidra til riktigere skattlegging. Ordningen er valgfri. Den omfatter ikke de som har inntekter over trinn tre i trinnskatten eller inntekt fra egen virksomhet. Standardfradraget for utenlandske arbeidstakere oppheves, men ikke for utenlandske sjøfolk og sokkelarbeidere som ikke inngår i det nye forslaget.
 • Overgangsreglene for aksjesparekonto endres slik at negative inngangsverdier skattlegges i forbindelse med overføring av aksjer til aksjesparekonto.
 • Det foreslås endring av regel om oppjustering av gevinst ved gavesalg av aksjer.
 • Det blir unntak fra justeringsplikten i merverdiavgiftsloven for overdragelse av kommunale vann- og avløpsanlegg som ledd i kommunesammenslåinger og -delinger.
 • Det foreslås enkelte lovendringer for å sikre fortsatt tilgang til taushetsbelagte opplysninger fra Folkeregisteret.
 • Det foreslås endringer for å sikre fortsatt mulighet til å tildele nytt fødselsnummer i forbindelse med anonyme spedbarnsadopsjoner.
 • Ikke-prinsipielle klagesaker av lav verdi, klager over tvangsmulkt og overtredelsesgebyr etter a-opplysningsloven og klager over skattebegrensning ved liten skatteevne overføres fra Skatteklagenemnda til Skattedirektoratet for å redusere sakstilfanget og saksbehandlingstiden i Skatteklagenemnda og sekretariatet
 • Regjeringen foreslår fritak for engangsavgift, samt fradragsrett for nyanskaffelse, drift og vedlikehold av beltemotorsykler og terrenggående motorsykler til bruk i reindriftsnæringen.
 • Regjeringen foreslår å redusere alkoholavgiften på øl med en alkoholprosent fra 3,7 til og med 4,7, for en omsetning på inntil 200 000 liter øl. Formålet er å bedre vilkårene for småbryggeriene. Endringen kan innebære offentlig støtte, og kan derfor ikke iverksettes før etter avklaring med ESA.
 • Regjeringen vil utrede og eventuelt foreslå en grunnrenteskatt på havbruk med innføring i 2020.

Det reviderte nasjonalbudsjettet kan du lese i sin helhet i meldingen til Stortinget – Meld. St. 2 (2017 –2018).


Harris sin skatte- og avgiftsgruppe har lang og bred erfaring i rådgivning til næringslivet og privatpersoner. Ta kontakt dersom det er spørsmål til revidert nasjonalbudsjett eller det er behov for bistand til andre skatte- og avgiftsrettslige problemstillinger.