Statsbudsjettet | Lettelser i skattlegging av ansatteopsjoner

14. oktober 2021

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet 2022 endringer i skatteordning for ansatteopsjoner i selskap i oppstarts- og vekstfasen. Skatteordningen vil gi en gunstig og forutsigbar skattemessig behandling av opsjoner i slike selskap.

Gjeldende rett

Skattlegging av opsjoner til ansatte i selskaper i oppstarts- og vekstfasen følger av reglene i skatteloven § 5-14 fjerde ledd og forskrift til skatteloven § 5-14-12 når visse vilkår er oppfylt.

Etter gjeldende regler skattlegges slike opsjoner først når aksjene realiseres, inntil en grense på NOK 1 million. Opsjonsfordel utover beløpsgrensen skattlegges på innløsningstidspunktet som lønnsinntekt.

Ved realisasjon av aksjene, skal eventuell gevinst opp til den beregnede opsjonsfordelen beskattes som lønnsinntekt, mens overskytende gevinst skattlegges som kapitalinntekt. Opsjonsfordelen utgjør differansen mellom aksjens markedsverdi og innløsningssum, fratrukket den ansattes kostpris for opsjonen.

Forslag til nye regler

Gjeldende skatteordning ble innført i forbindelse med statsbudsjettet for 2018, og  senere også er utvidet. Ordningen er imidlertid lite benyttet i praksis da den fremstår kompleks. Regjeringen foreslår en enklere og mer gunstig ordning,

Forslaget innebærer endringer for tidspunktet for skattlegging av den ansattes fordel og at fordelen ikke skal skattlegges som lønnsinntekt. Skatteplikt oppstår først når aksjene realiseres og verken tildeling eller innløsning av opsjonen vil utløse skatteplikt. Det foreslås videre at hele den økonomiske fordelen skattlegges som kapitalinntekt.

Den foreslåtte ordningen er å anse som statsstøtte og må derfor godkjennes av ESA før den kan tre i kraft. Ordningen ligger innenfor rammen av den svenske ordningen for tilsvarende opsjoner, som er godkjent av Europakommisjonen, og det antas dermed at den foreslåtte ordningen vil bli godkjent av ESA

Regjeringens forslag innebærer videre at opsjonsordningen skal gjøres tilgjengelig for flere selskaper enn dagens ordning. Det foreslås å øke grensene til samme nivå som i den gjeldende svenske ordningen:

  • Maksimalt antall årsverk økes fra 25 til 50,
  • Maksimale driftsinntekter/balansesum økes fra 25 til 80 millioner kroner
  • Maksimal alder på selskapet i tildelingsåret økes fra 6 til 10 år

Forslaget innebærer også enkelte endringer for vilkårene knyttet til opsjonen:

  • Opsjonen kan ikke tildeles eller overdras til andre personer eller selskap, men må løses inn av den ansatte slik at vedkommende selv blir eier av aksjene i selskapet.
  • Innløsning av opsjonen i aksjer kan tidligst skje tre og senest ti år etter tildelingstidspunktet, som etter gjeldende ordning.
  • Innløsningskursen kan ikke være lavere enn markedsverdien på aksjene på tildelingstidspunktet. På tildelingstidspunktet må aksjene verdsettes til markedsverdi. 
  • Det foreslås å innføre en øvre grense på den samlede markedsverdien av underliggende aksjer den enkelte ansatte kan ha opsjon på under ordningen på tildelingstidspunktet. Det foreslås at denne settes til 3 mill. kroner.  

Det er også knyttet vilkår til den ansatte som skal tildeles opsjonen, det foreslås at vilkårene består uendret fra gjeldende ordning:

  • Den ansatte må i gjennomsnitt arbeide minst 25 timer per uke på årsbasis i selskapet fra tildeling til innløsning av opsjonen.
  • Den ansatte kan ikke alene eller sammen med nærstående kontrollere mer enn 5 % av aksjene i selskapet.

Departementet foreslår at ovennevnte endringer trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2022.