Utkast til kommuneplanens arealdel i Bergen er på høring

18. september 2015

Bergen kommune har lagt utkast til kommuneplanens arealdel ut til høring med frist for merknader den 1. desember 2015.

Etter at det er gjennomført en planprogramfase og en planfase er en nå kommet til høringsfasen. Kommuneplanens arealdel er et svært viktig dokument for alle grunneiere og eiendomsutviklere i kommunen.

Kommuneplanens arealplan er en overordnet plan for arealbruk på all eiendom i Bergen kommune i den kommende planperiode. Planen har rettsvirkning for all arealbruk i planperioden. Den vil ikke gjøre inngrep i eksisterende bruk av areal som er lovlig. Den har på den annen side betydning for annen fremtidig bruk, f.eks. om eiendommen vil tillates bebygget med bolig, naust, næringsbygg e.l., eller om den skal forbli ubygget.

Endret arealbruk kan således ha store konsekvenser for eiendommen, herunder for eiendommens verdi. Endring i plansituasjonen gjennom rullering av kommuneplanen blir på den annen side ikke varslet den enkelte grunneier.

Som følge av dette er det svært viktig at grunneier følger med på om en ønsker å bevare den eksisterende arealplansituasjon, eller inngi merknader om en ønsker endringer. Selv om det er en overordnet plan er den likevel så detaljregulerende at også det bør inngis merknader også på mindre endringer.

Vi i Advokatfirmaet Harris sin eiendomsutviklingsgruppe gjennomgår våre klienters eiendommer for å vurdere om det er grunnlag for å inngi merknader, noe vi gjør for en rekke eiendommer. Dette har medført at flere har hatt store fordeler av at slike merknader er inngitt. Erfaringen viser også at jo mer gjennomarbeidet og profesjonelt en merknad presenteres jo større gjennomslagskraft vil den ha.

Ta gjerne kontakt med advokat Stig J. Harris eller advokat Katrine Lillejord dersom det er spørsmål eller det er ønskelig med en uforpliktende prat om bistand til vurdering av mulighetene for din eiendom og eventuell senere utarbeidelse av merknader til kommuneplanens arealdel i den anledning.