Viktig dom i høyesterett – kapitaliseringsrenten senket fra 5 % til 4 %

16. desember 2014

1. Innledning

Høyesterett avgjorde den 12. desember 2014 at kapitaliseringsrenten som skal brukes ved fastsettelse av erstatning for varig personskade skal være 4 %.

Dommen vil også få stor betydning for beregningen av erstatning ved blant annet ekspropriasjon eller fredning av eiendom.

Når et fremtidig tap, eksempelvis fremtidig tapt arbeidsinntekt, skal erstattes tas det hensyn til at skadelidte får en avkastning av den engangserstatning som utbetales for å sikre løpende dekning av et fremtidig tap. Engangserstatningen gir renteinntekter og gir også mulighet for å investere deler av erstatningen for bedre avkastning.

I erstatningsutmålingen gjøres det derfor fratrekk gjennom kapitaliseringsrenten for inntekt skadelidte vil få som følge av at erstatningen utbetales i en engang. Reduksjon i kapitaliseringsrenten innebærer mindre fratrekk i erstatningen.

2. Konsekvenser av dommen

Den nye renten får stor betydning for pågående og kommende erstatningsoppgjør, både i prosesser for domstolene og ved forhandlinger. Vi kan tenke oss følgende situasjon:

Ekspropriasjon av et areal medfører at grunneier sin årlige inntekt reduseres med kr 30 000,-. Redusert kapitaliseringsrente får da følgende virkning:

Kapitalisering med 4 % (nåværende ordning): kr 750 000,-

Kapitalisering med 5 % (tidligere ordning): kr 600 000,-

Dommen fra Høyesterett har medført at grunneiers krav på erstatning har økt med kroner kr 150 000,-.

3. Høyesteretts vurdering og konklusjon

Kapitaliseringsrenten ble sist vurdert av Høyesterett i 1993, som endret renten fra 6 % til 5 %. Renten har vært fast praksis i domstolene og i forhandlinger mellom parter om erstatning frem til nå. Spørsmålet for Høyesterett var om det var grunnlag for å endre kapitaliseringsrenten. Spørsmålet var av særlig viktighet og Høyesterett ble derfor satt i storkammer med elleve dommere, i motsetning til fem som er det normale.

Sentralt i vurderingen for Høyesterett var de langsiktige økonomiske utsiktene både nasjonalt og globalt. I den forbindelse var det oppnevnt tre økonomiprofessorer som sakkyndige i saken, samtidig som begge parter hadde flere privat engasjerte sakkyndige.

Høyesterett uttaler at det forventes at skadelidte investerer deler av erstatningen i aksjer og eventuelt i andre særlig sikre obligasjoner. Dette er sentralt i vurderingen av hvilken realavkastning av erstatningen som skal legges til grunn for kapitaliseringsrenten. Forventningen om å investere deler av erstatningen bygger på at skadelidte har plikt til å begrense sitt tap.

Dommeren kommer med et hjertesukk når det uttales at det å anslå fremtidig avkastning på en tenkt portefølje som skadelidte forventes å etablere er «primært et spørsmål om faktum som krever økonomisk, ikke juridisk, innsikt.» Av hensyn til at erstatningsoppgjør vil bli mer kompliserte og kostbare dersom domstolene til stadighet endret renten uttales det at den renten som fastsettes må «forutsettes å stå fast i lang tid.»

Dommerne var enstemmige om at kapitaliseringsrenten ble satt til fire prosent.

Kontaktpersoner

Advokat/partner Børje L. Hoff: blh@harris.no
Advokat (H)/partner Frode S. Halvorsen: fsh@harris.no