Ferieavviklingen – hvem bestemmer ferien?

23. mars 2021

Det nærmer seg tiden for å planlegge ferieavviklingen for virksomheten. Ferieavviklingen reiser flere spørsmål. Manglende bevissthet rundt reglene skaper tidvis uenighet og unødvendige konflikter. Både arbeidsgiver og arbeidstaker er forpliktet til å sørge for avvikling av ferie etter ferieloven. Det er viktig at arbeidsgiver forholder seg til relevante krav og at gjennomføring planlegges og fastlegges i god tid.

Arbeidsgiver bestemmer

Utgangspunktet er klart, det er arbeidsgiver som bestemmer tidspunktet for avvikling av ferien innenfor de rammene som følger av Ferieloven. Dette betyr blant annet at arbeidsgiver plikter å drøfte fastsettelse med den enkelte arbeidstaker eller en tillitsvalgt på vegne av dennes medlemmer. I utgangspunktet er det også slik at arbeidstakere skal informeres om tidspunktet for sin ferieavvikling senest to måneder før ferien skal starte.

Adgang til å endre

Arbeidsgiver kan i begrenset grad gjøre endringer i fastsatt ferie. Det er i situasjoner hvor det oppstår «uforutsette hendinger» som vil skape «vesentlige driftsproblemer» og arbeidsgiver «ikke kan skaffe stedfortreder». Det skal altså mye til. I tillegg er arbeidsgiver pliktig å drøfte en slik endring med arbeidstaker før det besluttes endring. Arbeidstaker kan kreve erstattet sine dokumenterte merkostnader som følge av omlegging av ferien.

Tidspunkt og lengde på ferien

Arbeidstakere kan kreve at hovedferien som omfatter tre uker avvikles i perioden fra 1. juni til 30. september. En arbeidstaker kan også kreve at restferien på syv virkedager avvikles samlet.

Arbeidsgiver bestemmer da avviklingen innenfor de gitte rammene.

Sykdom

Dersom en arbeidstaker er helt arbeidsufør før ferien, og kan dokumentere dette, kan ferien kreves utsatt. Videre kan en arbeidstaker som er helt arbeidsufør i løpet av ferien kreve et tilsvarende antall dager utsatt og at det gis som ferie senere i året. Igjen må arbeidstaker kunne dokumentere dette.

Ferie i oppsigelsestiden

Etter oppsigelse fra arbeidsgiver kan det ikke pålegges ferieavvikling uten samtykke med mindre det er minimum tre måneders oppsigelsestid. Etter arbeidstakers oppsigelse har arbeidsgiver rett til å bestemme etter ferielovens regler. Partene kan også i fellesskap etter en oppsigelse avtale ferieavvikling utover lovens regler.