Innstilling fra komite for miljø og byutvikling

11. juni 2019

Forslag til ny KPA blir trolig godkjent 19. juni, iht. innstilling fra Komite for miljø og byutvikling. KMBY behandlet torsdag den 6. juni forslaget til ny kommuneplan (KPA). Forslaget er utarbeidet av fagetaten og Byrådet. KMBY sitt vedtak ble offentliggjort i dag. Det foreslås ingen endringer i plankartet.


I bestemmelsene gjøres det følgende endringer:

  • Bestemmelse § 17.3.5 om at «biler bør kunne snu på egen eiendom» flyttes over til retningslinjene (som ikke er juridisk bindende)
  • Parkeringskravet i § 17.1.4 gjøres romsligere, ved at man gjennom tilførsel av ordlyden «kan» går fra en pliktregel til et skjønn i følgende bestemmelse: «Kommunen kan kreve tillatelse for bruk av ubebygd areal til parkering innenfor sentrumskjerne og byfortettingssone»
  • Bestemmelse § 26.4.7 om byggehøyder gjøres også romsligere, ved at det tidligere kravet om at ny bebyggelse «skal ikke gi vesentlig reduksjon av sol- og utsiktsforhold for eksisterende bolig» endres til en «bør»-regel.
  • Bestemmelse § 8 om arkitektur og byforming suppleres ved et nytt punkt om at «Utforming av byrom skal så langt det er mulig skal tilpasses barn og unge». Fokus på universell utforming fremheves også ved et supplement i den tidligere foreslåtte bestemmelsen om at «Det skal sikres kvalitet i arkitektur og byromsutforming. Det skal legges vekt på nytenking, universell utforming og innovasjon for bygninger og byrom med viktige allmenne funksjoner.» (endringen er understreket)
  • Bestemmelse § 26.1.5 om at grensene mellom sone 1 (sentrumskjerne) og sone 2 (byfortettingssone) kan justeres ved regulering innskjerpes. Tidligere gikk bestemmelsen ut på at «For byfortettingssonen forutsetter grensejustering at utbyggingsområdet får en funksjonell gangforbindelse med maks. 500 m til sentrumskjerne for lokalsentre og 900 m til sentrumskjerne for bydelssentre». Nå er det lagt til at for lokalsentre skal det være en maks. avstand på 500 m. til sentrumskjerne, «bybane, høyfrekvent kollektiv og tog». Ordlyden «og» tilsier isolert sett at man må ligge maks. 500 m. fra samtlige av disse 4 alternativene (sentrumskjerne, bybane, høyfrekvent kollektiv og tog). Kan det være dette KMBY har ment, eller er ordlyden misvisende?
  • Bestemmelse § 33.1.3 om hvor sykling tillates er gjort strengere, ved at alternativet «stier» tas ut av ordlyden «Sykling tillates bare på eksisterende stier, veier og turveier.»
  • I formålsbestemmelsen § 1 inntas det at man skal ha som et spesielt mål å «søke å minimere folks transportbehov i hverdagen» i plan- og byggesaker. Dette er en konkretisering av det tidligere målet om at KPA-en skal «sørge for en grønn, bærekraftig og klimanøytral byutvikling».

Merk at Temakartet for sammenhengende blågrønne strukturer også skal vedtas den 19. juni. KMBY gjorde ingen justeringer i dette kartet.

Hva skjer videre?

KMBY er et utvalg av Bystyrets medlemmer som er satt til å behandle plan- og byggesaker. Når det gjelder KPA-en har ikke KMBY myndighet til å vedta (endelig godkjenne) planen.  KPA-en må vedtas av Bystyret, som det øverste kommunale organet. KMBY skriver imidlertid en innstilling til Bystyret, som det er nærliggende at Bystyret vil følge.

Bystyret skal behandle saken den 19. juni, og kan da godkjenne KPA-en.

Fagetaten/Byrådets forslag har skapt stor debatt i utbyggingsmiljøet. Kommuneplanen, som blir førende for all fremtidig utbygging i kommunen, vil legger store begrensninger på utbyggingsmulighetene i kommunen i forhold til tidligere arealplan dersom det blir vedtatt som foreslått.

Dokumentene finner dere her: Saksdokumenter Bergen kommune

Her finner du de siste sakene som er skrevet av Harris Advokatfirma AS om KPA:

Kommentar til Byrådens svar om ny KPA

Forslag til ny kommuneplan truer lokaldemokratiet

Endringer i forslag til ny KPA

Arealplanen er urealistisk