Korona | Forslag til ny og generell kompensasjons­ordning for koronarammede bedrifter

11. november 2020

Den 10. november fremmet regjeringen forslag til en ny kompensasjonsordning på inntil 5 milliarder kroner for bedrifter med stort omsetningsfall som følge av koronapandemien. Kompensasjonsordningen har som siktemål å hjelpe ellers lønnsomme og omstillingsdyktige bedrifter gjennom koronakrisen.

Den nye kompensasjonsordningen bygger på den tidligere kompensasjonsordningen som ble forvaltet av Skatteetaten, og gjaldt frem til august 2020. Du kan lese vår artikkel om den tidligere kompensasjonsordningen her.

Ordningen kort oppsummert

Regjeringen foreslår at den nye kompensasjonsordningen skal gjelde for bedrifter som har en omsetningssvikt på minst 30 prosent som følge av koronapandemien.

Ordningen gjelder for perioden september 2020–februar 2021, og skal dekke inntil 60 prosent av faste, uunngåelige utgifter for september og oktober 2020. For perioden november til februar økes kompensasjonen til inntil 70 prosent av bedriftens faste, uunngåelige utgifter. 

Hvem omfattes av ordningen

Kompensasjonsordningen omfatter de samme næringene som var omfattet av den tidligere kompensasjonsordningen.

I likhet med den tidligere kompensasjonsordningen, er følgende foretak ikke omfattet av ordningen:    

 • Foretak som er finansskattepliktige
 • Foretak som er skattepliktige etter petroleumsskatteloven
 • Foretak som driver med produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet (nace-gruppe 35.1)
 • Flyselskap med norsk driftstillatelse
 • Foretak i nace-kode 88.911 Barnehager

Uunngåelige faste kostnader

Regjeringen har foreslått at den nye kompensasjonsordningen skal kompensere for de samme typer kostnader som ble dekket i kompensasjonsordningen som gjaldt i perioden mars til august 2020. Dette er kostnader som på kort sikt ikke kan reduseres på tross av fall i aktivitetsnivået, slik som:

 • leie av næringslokaler
 • leasing av bil
 • kostnader til lys og varme
 • renovasjon m.m.
 • leie av maskiner, inventar og transportmidler
 • kostnader til revisjon og regnskap
 • kostnader til elektronisk kommunikasjon, porto, mv.
 • enkelte forsikringer
 • netto rentekostnad

Regjeringen viser til at kostnadsgrunnlaget som inngår i ordningen bør være klart definert, og at kostnadene enkelt må kunne dokumenteres og kontrolleres.

Det er foreslått som vilkår at kostnadene må kunne dokumenteres med kontrakt, avtale, o.l. inngått før 1. september 2020. Regjeringen forutsetter videre at kostnadene må periodiseres etter vanlige regnskapsprinsipper.

Krav til omsetningsfall

Det er foreslått at kompensasjonsordningen skal gjelde for foretak med et omsetningsfall på 30 prosent eller mer, sammenlignet med tilsvarende periode i 2019/2020.

Omsetningsfallet beregnes med utgangspunkt i tomånedersperioder, som deretter sammenlignes med tilsvarende periode året før. Dette innebærer at samlet omsetning for september og oktober 2020, skal sammenlignes med bedriftens samlede omsetning i september/oktober 2019. Tilsvarende sammenligning skal skje for periodene november/desember og januar/februar. 

Foretak som ikke hadde omsetning i referanseperioden året før kan ikke søke støtte for den aktuelle tomånedersperioden.

Regjeringen presiserer at erstatning for inntekt, herunder offentlige tilskudd og inntektssikring gitt i forbindelse med koronautbruddet, inngår i omsetningen.

Beregning av tilskudd

Kompensasjonen er foreslått beregnet med utgangspunkt i foretakets faste, uunngåelige kostnader, multiplisert med omsetningsfall i prosent og multiplisert med en justeringsfaktor. Dette tilsvarer beregningsmodellen i den tidligere kompensasjonsordningen.

Følgende endringer er imidlertid foreslått fra beregningsmodellen som gjaldt for den tidligere kompensasjonsordningen:

 • omsetningsfallet beregnes med utgangspunkt i tomånedersperioder sammenlignet med tilsvarende periode året før
 • Det gjøres ikke justeringer for sesong 
 • Justeringsfaktoren settes til 0,6 for september og oktober 2020
 • Justeringsfaktoren fra og med november 2020 settes til 0,7 

Regjeringen har videre signalisert at man vil vurdere å nedjustere justeringsfaktoren til 0,5 for januar og februar 2021, dersom smittesituasjonen tilsier dette.

Justeringsfaktoren på 0,7 vil innebære en dekning av inntil 70 prosent av foretakets faste, uunngåelige kostnader, avhengig av størrelsen på omsetningsfallet.

Regjeringen eksemplifiserer i den forbindelse at et foretak med 50 prosent omsetningsfall vil få dekket 35 prosent av de faste, uunngåelige kostnadene, mens et foretak med 100 prosent omsetningsfall vil få dekket 70 prosent av de faste, uunngåelige kostnadene for den aktuelle perioden.

Regjeringen presiserer i sitt forslag at samlet støtte et foretak mottar, ikke kan overstige foretakets samlede tap som følge av covid-19 for den aktuelle perioden.

Maksimal støtte per foretak/konsern

Det er foreslått at beregnet tilskuddsbeløp opp til NOK 30 millioner per kalendermåned utbetales i sin helhet. For foretak som kan dokumentere tilskuddsbeløp som overstiger NOK 30 millioner, er det foreslått at beløpet som overstiger NOK 30 millioner, skal avkortes med en faktor på 0,5.

Videre er maksimalt tilskudd per måned per foretak/konsern foreslått til NOK 50 millioner.

Varighet

Kompensasjonsordningen er foreslått å gjelde for perioden 1. september 2020-28. februar 2021.

Regjeringen har uttalt at den nye kompensasjonsordningen ikke vil gjelde i sin nåværende form etter 28. februar 2021, men at Regjeringen vil starte arbeidet med å se på en eventuell ny modell for perioden fra 1. mars, dersom smittesituasjonen tilsier at det fortsatt er behov for tiltak mot næringslivet.

Tidspunkt for søknad og krav til bekreftelse fra revisor eller statsautorisert regnskapsfører 

Søknad om kompensasjon for perioden september-desember 2020, skal sendes samlet i januar 2021. Søknad om støtte for perioden januar og februar 2021 skal sendes i mars 2021.

Den nye kompensasjonsordningen legger opp til en større grad av seriøsitetsvurdering og kontroll før utbetaling. Dette til forskjell fra den tidligere kompensasjonsordningen som i stor grad baserte seg på automatisk saksbehandling og etterkontroll.

For å redusere risikoen for misbruk av ordningen, legges det opp til at hver søknad skal bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører før innsending. Kostnad som søker pådrar seg i den forbindelse vil bli delvis refundert for de foretak som får vedtak om tilskudd i tråd med ordningen. Egenandel og maksimumsbeløp som kan refunderes i den forbindelse, er p.t. ikke fastsatt.

Iverksettelse og forvaltning av ordningen

Regjeringen har foreslått at Nærings- og fiskeridepartementet gis fullmakt til å fastsette en forskrift om utfylling og gjennomføring av kompensasjonsordningen. Iverksettelse av ordningen forutsetter at den godkjennes av ESA.

Brønnøysundregistrene skal forvalte den nye ordningen, og det skal settes opp en søknadsportal som vil være åpen fra januar 2021.

Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker bistand med din søknad, eller dersom du har spørsmål til ordningen.