Hurtigruta på grunn medførte endringsoppsigelse

23. mai 2019

Høyesterett har gitt Hurtigruta medhold i at en overstyrmann som valgte feil løp i tykk tåke med den følge at skipet berørte grunnen kunne degraderes til førstestyrmann.
Dommen fra Høyesterett slår fast at det som hovedregel vil ha betydning i saklighetsvurderingen av en oppsigelse at den ansatte tilbys en annen stilling.

Vi har tidligere skrevet om en juridisk direktør som måtte godta halvering av lønn etter omplassering ved omorganisering av virksomheten.

I den aktuelle saken uttalte tingretten at saklighetskravet «vil i praksis være mindre strengt» ved en såkalt endringsoppsigelse.

Et slikt syn ble forfektet av Hurtigruten ved behandlingen i Høyesterett og bestridt av arbeidstakeren.

Høyesterett uttaler

Høyesterett gir ikke direkte støtte til at saklighetskravet er mindre strengt. I stedet uttaler Høyesterett at:

«Jeg er enig med A i at verken loven eller lovforarbeidene gir eksplisitt støtte for at man ved saklighetsvurderingen skal legge vekt på om arbeidsgiver er tilbudt ny stilling i virksomheten. Men det er samtidig klart at vurderingen inneholder en avveining av arbeidsgivers og arbeidstakers interesser, og av rimeligheten av oppsigelsen.» 

Etter å ha redegjort for forarbeider og tidligere praksis blant annet knyttet til omplassering av arbeidstakere uttaler så Høyesterett at:

«Det må ved denne avveiningen også kunne legges vekt på om arbeidstakeren får fortsette i virksomheten. Konsekvensen av oppsigelsen blir jo vanligvis langt mindre alvorlig da.»

Saklighetskravet

Den praktiske konsekvensen av dette er at det vil være relevant å se hen til om det er tale om en endringsoppsigelse i vurderingen av hvorvidt en oppsigelse er saklig.

Men som Høyesterett understreker «Hvor stor vekt momentet skal ha vil imidlertid variere med forholdene i den enkelte saken. Særlig vil innholdet i den nye stillingen sammenlignet med den arbeidstaker hadde tidligere være av betydning.» (premiss 50 i.f.)

Etter en vurdering av om det faktum oppsigelsen bygget på var riktig og bevist, om de sentrale elementene i oppsigelsen ga tilstrekkelig begrunnelse og av saksbehandlingen, kom Høyesterett etter en samlet vurdering til at saklighetskravet var oppfylt. Høyesterett la i vurderingen vekt på at det var en endringsoppsigelse. «I den samlede saklighetsvurderingen har jeg også sett hen til at A fikk fortsette som førstestyrmann – en stilling som har betydelige likhetstrekk med hans tidligere arbeid.» (premiss 117)

Les hele avgjørelsen her

Harris Advokatfirma

Harris Advokatfirma håndterer jevnlig og har bred erfaring med prosedyreoppdrag for domstolene tilknyttet arbeidsrettslige problemstillinger. Flere av våre advokater har også prosedert arbeidsrettslige problemstillinger for Høyesterett.

Arbeidslivsgruppen i Harris Advokatfirma står klar til å bistå både arbeidsgivere og arbeidstakere.