Rammet av koronaviruset? Tips til bygg- og anleggsbransjen

13. mars 2020

Norge er nå hardt rammet av koronaviruset (SARS-CoV-2) som utløser sykdommen covid-19. Vi har allerede merket at bygg- og anleggsbransjen rammes hardt.

Informasjon om koronaviruset

Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte den 11.3.2020 at virusutbruddet kategoriseres som en global pandemi.

Norske nasjonale og regionale helsemyndigheter har innført strenge tiltak for å hindre smittespredning og sørge for at presset på helsetjenestene ikke blir for stort. Den 12.3.2020 vedtok Helsedirektoratet nasjonale tiltak for perioden til og med 26.3.2020, som blant annet går ut på:

 • Stenging av barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner
 • Forbud mot og stenging av diverse arrangementer
 • Anbefaling om å unngå offentlig transport
 • Alle som er smittet, mistenker smitte, eller har hatt kontakt med noen som er smittet skal i karantene i minst 14 dager
 • Alle som kommer fra reiser utenom Norden, skal i karantene i 14 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Dette punktet gis tilbakevirkende kraft fra og med 27.2.2020.

Det er varslet at tiltakene kan bli forlenget utover 26.3.2020.

Tips til entreprenører, håndverkere, leverandører, prosjekterende og andre rådgivere

Mange aktører opplever nå at pandemien og/eller de forebyggende tiltakene medfører utfordringer med å levere arbeid og leveranser i henhold til fristene fastsatt i sine kontrakter.

De fleste aktuelle kontrakter og lover inneholder bestemmelser som er ment å ivareta en slik situasjon. Som eksempler kan nevnes NS-kontraktene, bustadoppføringsloven, håndverkertjenesteloven og kjøpsloven.

Normalt vil forhold utenfor partenes kontroll, som partene ikke kunne ta i betraktning ved inngåelsen av kontrakten, og som det ikke er mulig å overvinne følgene av, innebære en force majeure-situasjon som gir partene rett til fristforlengelse/fristutsettelse, men ikke tilleggsvederlag.

Vi anbefaler at alle som opplever at egne kontraktsforpliktelser ikke kan imøtekommes som følge av pandemien og/eller de forebyggende tiltakene, sender forhåndsvarsel eller konkret nøytralt varsel om krav på fristforlengelse/tilleggsfrist til sine aktuelle kunder. Fristen for å sende slikt varsel om krav på fristforlengelse er i de fleste NS-kontraktene satt til «uten ugrunnet opphold». Dette betyr at tiden man bruker på å utarbeide og sende varsel må begrunnes. Normalt bør varsel kunne sendes innen få dager, ikke uker.

Når det foreligger grunnlag for å beregne omfanget av kravet (fristforlengelsens varighet), må det sendes et nytt varsel med et nærmere spesifisert og begrunnet krav. Begrunnelsene må utarbeides konkret for de ulike prosjektene. Fristen for å sende slikt spesifisert og begrunnet krav er i de fleste NS-kontraktene satt til «uten ugrunnet opphold» fra man fikk grunnlag for å beregne omfanget.

Mange av NS-kontraktene og lovene inneholder bestemmelser om at krav på fristforlengelse tapes dersom de ulike varslene ikke sendes innen de respektive fristene. Dette vil bety at man kan bli ansvarlig for dagmulkt eller erstatningsansvarlig som følge av forsinkelsene.

Les mer om varsling.

Tips til byggherrer

Mange byggherrer vil i disse dager oppleve å motta forhåndsvarsler og varsler om krav på fristforlengelse fra sine entreprenører, leverandører og rådgivere.

Pandemien og de forebyggende tiltakene er såpass inngripende at disse nok vil medføre at mange byggeprosjekter rett og slett vil bli nedstengt. De respektive kontrakter vil normalt inneholder bestemmelser som regulerer konsekvensene av en slik situasjon.

Ved mottak av varsler og krav om fristforlengelse bør byggherrer særlig være oppmerksom på følgende forhold:

For at man skal være i en force- majeure-situasjon, kreves det normalt at:

 • fremdriften for det konkrete prosjektet hindres pga. forhold utenfor partenes kontroll;
 • partene ikke burde ha ta hindringen i betraktning ved avtaleinngåelsen; og
 • det ikke var mulig å unngå eller overvinne følgene av hindringen.
 • Situasjonen skal ikke kunne utnyttes til å hente inn igjen forsinkelser som allerede forelå i prosjektet. Dersom byggherren mener det allerede foreligger forsinkelse eller at frister allerede er oversittet, bør dette påpekes i svar på varselet.
 • Byggherren bør alltid undersøke om et spesifisert krav inneholder en tilstrekkelig og konkret begrunnelse for hvorfor pandemien og/eller de forebyggende tiltakene hindrer det konkrete prosjektet. Dersom begrunnelsen ikke er tilstrekkelig konkret eller fyllestgjørende, bør dette påpekes.
 • Force majeure-situasjoner utløser normalt kun rett til fristforlengelse, ikke rett til tilleggsvederlag.
 • Mange av NS-kontraktene inneholder bestemmelser om byggherrens svarfrist. Her må hver kontrakt undersøkes. NS 8405 og NS 8407 inneholder bestemmelser som slår fast at byggherren må svare «uten ugrunnet opphold» når han mottar et spesifisert og begrunnet krav. Dette betyr at tiden man bruker på å utarbeide og sende svaret må begrunnes. Normalt bør svar kunne sendes innen få dager, ikke uker. Innsigelser mot kravet tapes dersom de ikke fremsettes innen fristen. De nevnte kontraktene krever ikke at byggherren svarer på forhåndsvarsler eller nøytrale varsler om krav på fristforlengelse (dvs. varsler som ikke spesifiserer fristforlengelsens omfang og gir en nærmere begrunnelse).

Har din bedrift behov for bistand?

Harris advokatfirma AS har et sterkt entrepriserettslig fagmiljø.

Vi har skrevet en rekke korte entrepriseartikler i kategoriene: Inngåelse av kontrakt, Byggefasen og Ferdigstillelse og reklamasjon  Her finner du mye nyttig informasjon.

Ikke nøl med å ta kontakt med våre advokater dersom du har spørsmål.